Szkolenie w Hagen: Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych

Partner kancelarii BSJP

Christoph Garschynski, Rechtsanwalt / radca prawny,

zaprasza Państwa na szkolenie:

"Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych",

które poprowadzi w dniu 24 maja 2019 roku w Hagen (Niemcy).


Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

Zarządzanie i reprezentowanie firmy:

 • pozycja prawna i obowiązki członków zarządu,
 • reprezentacja samodzielna i łączna,
 • wewnętrzny/zewnętrzny stosunek reprezentacji,
 • skuteczność podziału zadań pomiędzy członków zarządu.

Odpowiedzialność za szkody wobec firmy / osób trzecich:

 • podstawa roszczeń (z ustawy / z umowy),
 • znaczenie Regulaminu Zarządu / umowy o pracę członka zarządu.

Odpowiedzialność w przypadku trudności finansowych spółki:

 • błędne informacje w deklaracji pokrycia kapitału zakładowego,
 • odpowiedzialność za bezprawne wypłaty na rzecz akcjonariuszy.

Wpływ udzielenia absolutorium członkowi zarządu w zakresie jego odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce.

Wybrane kwestie odpowiedzialności na gruncie prawa pracy:

 • reprezentowanie spółki w sprawach z zakresu prawa pracy.

Odpowiedzialność na gruncie prawa podatkowego:

 • odpowiedzialność osób trzecich (np. członków zarządu) za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej zgodnie z kodeksem podatkowym,
 • odpowiedzialność karna na mocy przepisów kodeksu karno-skarbowego.

Odpowiedzialność karna na gruncie prawa podatkowego za naruszenie obowiązków w zakresie prawa o rachunkowości.


Szkolenie organizowane jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK.