Zasada racjonalnej gospodarki złożami kopalin w prawie polskim - próba rekonstrukcji

W artykule dla Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego r. pr. dr Grzegorz Wąsiewski opisuje zagadnienie racjonalnej gospodarki złożami kopalin w nawiązaniu do norm prawa, które się do niej odwołują. Ustalenie treści zasady racjonalnej gospodarki złożem jako zasady prawnej, jej miejsca w systemie prawa oraz wskazanie składających się na nią, aktualnych obowiązujących norm, może być przydatne jako wskazówka interpretacyjna dla praktyki administracyjnej i orzeczniczej oraz pomocne w przypadku rozstrzygnięcia sporów pomiędzy różnymi wartościami prawnymi.

Załącznik

pug92017.pdf