Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie dotyczącej klauzul abuzywnych

Sąd Okręgowy w Warszawie na skutek apelacji pozwanego konsumenta, reprezentowanego przez kancelarię BSJP, wyrokiem z 23 sierpnia 2019 roku, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 4 grudnia 2017 roku i powództwo dostawcy gazu oddalił w całości.

W tej sprawie konsument zawarł z dostawcą gazu umowę konsumencką na wykonanie instalacji gazowej oraz na dostawy gazu. Umowa ta została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umownego przygotowanego przez dostawcę gazu. Wzorzec umowny przewidywał między innymi możliwość jednostronnej zmiany przez dostawcę gazu cen, a także obowiązek konsumenta do zwrotu rabatu przyznawanego przez dostawcę gazu przed zawarciem umowy, w przypadku rozwiązania umowy przez konsumenta przed zakupieniem określonej w umowie ilości gazu. Tym samym, umowa choć była zawarta na czas nieokreślony, przewidywała związanie konsumenta z dostawcą gazu w związku z obowiązkiem zakupu określonej ilości gazu.

W trakcie umowy dostawca gazu jednostronnie zmienił wysokość cen z umowy. W związku ze zbyt wysokimi cenami dzierżawy zbiornika na gaz oraz zbyt wysokimi cenami gazu, konsument, po upływie pewnego czasu, rozwiązał umowę z dostawcą gazu. W związku z tym, dostawca gazu zażądał od konsumenta zwrotu przyznanego rabatu oraz dodatkowo kosztów demontażu zbiornika gazu. Obowiązek zwrotu rabatu, określony we wzorcu umownym nie został uzależniony od konkretnych przyczyn rozwiązania umowy przez konsumenta. Znajdował on zastosowanie w każdym przypadku, zatem, również, w przypadku rozwiązania umowy przez konsumenta w związku z jednostronną zmianą cen przez dostawcę gazu. Konsument odmówił spełnienia świadczenia, w związku z czym, dostawca gazu wystąpił na drogę sądową przeciwko konsumentowi o zapłatę wspomnianych roszczeń.

W toku sprawy sądowej pozwany konsument kwestionował skuteczność postanowień umownych, będących podstawą dochodzonego przez dostawcę gazu roszczenia. Pozwany konsument wskazywał, że jako abuzywne, w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., postanowienia te nie wiążą go, gdyż kształtują jego prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

W ocenie pozwanego konsumenta postanowienie wzorca umownego określające obowiązek konsumenta do zwrotu przyznanego mu rabatu miało tożsame skutki, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, do zastrzeżenia kary umownej. Obowiązek zwrotu udzielonego rabatu należało bowiem traktować jako sankcję za rozwiązanie umowy, zgodnie z art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego.

W konsekwencji, w ocenie pozwanego konsumenta postanowienie umowy, będące podstawą dochodzonego przez dostawcę gazu roszczenia, stosowane łącznie z innym abuzywnym postanowieniem umownym pozwalającym dostawcy gazu na jednostronną zmianę cen z umowy,  kształtowały prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Pomimo, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w pierwszej instancji uwzględnił w znaczącej części roszczenia dostawcy gazu (z wyjątkiem części kosztów demontażu zbiornika gazu), to jednak, na skutek apelacji pozwanego konsumenta, Sąd Okręgowy w Warszawie, powództwo dostawcy gazu oddalił w całości, podzielając stanowisko prezentowane w toku sprawy przez pozwanego konsumenta co do abuzywności postanowień umownych wzorca umownego stosowanego przez dostawcę gazu.

Ze strony kancelarii BSJP sprawę pozwanego konsumenta prowadzili radca prawny Jan Maciejewski oraz radca prawny Grzegorz Gorczyca.