Obligacje przychodowe - niedoceniana forma finansowania inwestycji infrastrukturalnych?

Obligacje przychodowe są szczególnym rodzajem papieru wartościowego o charakterze dłużnym, którego istotę stanowi zapewnienie ich posiadaczom prawa pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń z wskazanego przez emitenta majątku (w szczególności majątku, który sfinansowany został przy pomocy środków uzyskanych z obligacji) oraz z określonego strumienia stałych przychodów otrzymywanych przez emitenta.

Najważniejszą korzyścią potencjalnie związaną z obligacjami przychodowymi jest szansa na sfinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego długo odkładanych przedsięwzięć niezbędnych do poprawy standardów życia lokalnej społeczności, w tym w szczególności w zakresie modernizacji transportu zbiorowego i poprawy efektywności ekologicznej lokalnych środków przewozu.

W artykule dla Rynek Infrastruktury zagadnienie obligacji przychodowych omawia adw. dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

Artykuł dostępny tutaj.