Kolejny sukces procesowy na rynku budowlanym

W toku postępowania o odszkodowanie za rzekome wady sporządzonego przez Klienta projektu budowlanego kancelaria BSJP uzyskała – co jest niezwykłą rzadkością w polskich sądach – zabezpieczenie polegające na zablokowaniu na czas trwania całego procesu możliwości skorzystania przez stronę przeciwną z gwarancji bankowej. Tym samym działania podjęte przez naszych prawników przełożyły się na znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną Klienta w ewentualnym przyszłym postępowaniu ugodowym.

Nasz Klient jako wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany był do przekazania zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej.

W związku z rzekomym zawinionym opóźnieniem naszego Klienta w realizacji przedmiotu umowy zamawiający bezpodstawnie obciążył go karą umowną za opóźnienie, grożąc jednocześnie, że w przypadku braku dobrowolnej zapłaty kary skorzysta z przekazanej mu jako zabezpieczenie gwarancji bankowej. Z uwagi na charakter gwarancji bankowej oraz fakt, że bank-gwarant na potrzeby wypłaty z gwarancji weryfikuje zasadniczo jedynie spełnienie wymogów formalnych żądania, naszemu Klientowi groziło dokonanie nieuzasadnionej wypłaty ze złożonej gwarancji.

Mając na względzie realną groźbę bezzasadnego skorzystania przez zamawiającego z doręczonej mu gwarancji bankowej, jeszcze przed złożeniem przez zamawiającego żądania wypłaty z gwarancji, skierowaliśmy do Sądu wniosek, w którym domagaliśmy się udzielenia naszemu Klientowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że zamawiający – z różnych względów – nie był uprawniony do dokonania wypłaty ze złożonej gwarancji bankowej.

Choć Sąd I Instancji oddalił nasz wniosek, to Sąd rozpoznający zażalenie podzielił naszą argumentację i zakazał przeciwnikowi procesowemu skorzystania z gwarancji bankowej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego przez naszego Klienta. Co istotne, zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie rozpoznawał ten sam Sąd – jednak w poszerzonym składzie.

Autorami sukcesu są prawnicy BSJP prowadzący sprawę: r. pr. Piotr Jurczak, Partner i szef katowickiego oddziału Kancelarii, r. pr. Karolina Pyzio (Associate) oraz r. pr. Jakub Gąsior (Associate).

Praktyka procesowa kancelarii BSJP jest m.in. rokrocznie rekomendowana w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA.