BSJP partnerem merytorycznym konferencji STORMWATER Poland 2018

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zmienia między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami. Nowe przepisy uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Powołany został w tym celu nowo utworzony podmiot - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", które od 2018 r., jako jedyna jednostka, będzie się zajmowała gospodarowaniem zasobami wodnymi. O tym, jak będzie funkcjonowała i co to oznacza w praktyce dyskutować będą uczestnicy konferencji Stormwater Poland 2018, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 r. w Gdańsku. 

Kancelaria BSJP jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Głównym przedmiotem dyskusji będzie prezentacja konkretnych sposobów rozwiązywania problemów gospodarki wodami opadowymi oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Główne zagadnienia konferencji to m.in.:

  • innowacyjne technologie wód opadowych, 
  • koszty zmian klimatycznych, 
  • wody opadowe w planowaniu przestrzennym, 
  • ekohydrologia miejska oraz zarządzenie przeciążonymi systemami odwodnienia. 

Zostaną również poruszone tematy dotyczące roli "Wód Polskich" w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz standardów utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowych.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbędą się również warsztaty prawne dotyczące przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne i/lub do nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 27 października 2017 r. Odpowiedzi na pytania udzielać będzie adwokat Maciej Prusak.

Szczegółowy program dostępny tutaj.